Dr n. med. Jakub Śliwa
Specjalista Ginekologii i Położnictwa

tel: 606 52 82 61

Konsultacje:
Wtorki godz.15.30 - 19.30

Rejestracja telefoniczna: 71 758 24 30
Poniedziałek - piątek godz. 7:00-21:00
Sobota 7:00-15:00

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani danych osobowych jest podmiot leczniczy: Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Śliwa z siedzibą w Kątach Wrocławskich ul. Wrzosowa 4, który reprezentuje: lekarz - Jakub Śliwa,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Jakub Śliwa, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w podmiocie leczniczym: Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Śliwa możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 606528261

3) Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu działalności leczniczej na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej również „RODO”),

4) odbiorcami Pani danych osobowych będą:
Miniporadnia DLK24 D. Kwaśny i wspólnicy Sp.j. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka
Genomed SA ul. Ponczowa 12, Warszawa
Laboratorium Dialab ul. Życzliwa 15-17, Wrocław
Proassist Piaseczyńscy Sp jawna, ul. Różana 12, Rybna
Dr Jarosław Adamiak, Wrocław

5) Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

6) posiada Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani za uzasadnione, że Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu,